ALAPSZABÁLY

A KEREKDOMB KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET
HATÁLYOS ALAPSZABÁLYA

I. Általános rendelkezések

1.1. Az Egyesület neve: KEREKDOMB KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET
1.2. Székhelye: 2045 Törökbálint Felsővár u. 68.
1.3. Működése kiterjed Törökbálint egész területére és térségére
1.4. Kiadásait tagdíjakból, pályázatokból valamint természetes és jogi személyek adományaiból fedezi.
1.5. Az Egyesület önálló jogi személy.
1.6. Rövid név: KEREKDOMB Egyesület

Az Egyesület politikamentes társadalmi-közösségi kezdeményezés, céljai és feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden szervezettel, közösséggel és személlyel, amely, illetőleg aki a közös célok elérésén munkálkodik. Az Egyesület működése nyilvános, munkája és tevékenységének megítélése során épít a nyilvánosság, a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire és a társadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira. Az Egyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet.

II. Az Egyesület célja és feladatai

Az Egyesület a Környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. § (1) és (2) bekezdéseiben megfogalmazott közfeladatok ellátása és elősegítése érdekében az alábbi célokra jött létre.

2.1. Az Egyesület célja:
A környezet- és természetvédelem, valamint a környezeti kultúra fejlesztése
Ennek érdekében az Egyesület az alábbi tevékenységeket fejti ki:
•    a természet- és környezetvédelem fontosságának tudatosítása;
•    a természetes környezethez való érzelmi kötődés elősegítése;
•    ismeretek gyűjtése és terjesztése az emberi tevékenység okozta környezeti változásokról, ezek társadalmi gazdasági vetületeiről,
•    a természettel való hosszú távú együttműködés lehetőségeinek keresése, a felhalmozódott tapasztalatok birtokában az egyes konkrét /helyi, regionális/ problémákra konkrét javaslatok, alternatívák kidolgozása és megvalósulásuk elősegítése, lehetőleg minél több érdekelt fél bevonásával,
•    a szelektív hulladékkezelés minél több anyagra kiterjedő megszervezése, a munkanélküliség csökkentését szolgáló munkahelyteremtő beruházással hulladékudvar kialakítása és üzemeltetése,
•    környezeti állapotfelmérések végzése, adatok gyűjtése és kiértékelése, majd közzététele,
•    a környező, védelemre szoruló élőhelyek felkutatása, kezelése,
•    magyarországi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése és folyamatos együttműködés minden, az Egyesülethez hasonló célért küzdő magánemberrel, csoporttal, szervezettel,
•    az iskolai és iskolán kívüli környezeti nevelés lehetőségeinek széleskörű felhasználása, fejlesztése,
•    fizikai és szellemi egészségvédelem a környezet káros hatásaival szemben,
•    a fogyasztói szokások módosítása figyelemfelkeltéssel, természet- és környezetbarát termékek terjesztésével.

Ennek keretében az Egyesület a fenti célokat konkrét programok, szemináriumok, előadások, akciók, táborok, kirándulások szervezésével, kiadványok készítésével és terjesztésével kívánja elérni.

2.3. Az Egyesület feladata:
a környezet állapotának és az arra hatást gyakorló tényezőknek folyamatos nyomon követése, elemzése, mely alapján értékeli a környezet és természet állapotát, annak emberi egészségre gyakorolt hatását, a természet védelmének helyzetét, a környezeti és természeti értékekkel való gazdálkodás folyamatait, a környezet és a természet védelmének, szabályozott használatának és tervszerű fejlesztésének tapasztalatait, javaslatot dolgoz ki a tapasztalatok hasznosítására, értékeli azok megvalósulását (1996. évi LIII. tv. 1 § (a) és (b) bekezdése,
•    előkészíti a helyi környezetvédelmi programot és nyomon követi annak megvalósulási folyamatait (1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bek. b. pont és 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bek.),
•    a lakosságot rendszeresen tájékoztatja a környezeti folyamatokról – különös tekintettel a káros természeti folyamatokra (1995. évi LIII. 46. § (1) bek. e. pont),
•    környezeti nevelési programokat készít és szervez. Ezekkel a programokkal elősegíti a környezettudatos magatartás, életvitel kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve a természet fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát (1996. évi tv. 2. § (1) bek. f. pont).

Az Egyesület a köz hasznára kíván működni, melynek megfelelően önkormányzati, illetve költségvetési feladatok ellátását vállalja át.

III. Egyesületi tagság keletkezése, megszűnése

3.1. Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes, magán, vagy jogi személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, kész az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. A rendes tagok tagdíjat fizetnek, melyet minden évben a közgyűlés állapít meg.
3.2. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki az Egyesület céljaival egyetért, érdeklődik munkája iránt, adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.
3.3. Ifjúsági tag lehet minden kiskorú magyar állampolgár.
3.4. Tiszteletbeli tag az, aki nem rendes tagja az Egyesületnek és az Egyesület működési körét érintő bármely területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ezáltal méltóvá vált erre a megtiszteltetésre. Tiszteletbeli taggá választás bármely tag javaslatára történhet, a közgyűlésen. Az Egyesület a tiszteletbeli tagnak oklevelet ad át megválasztásáról.
3.5. A tagfelvételről, az egyesületi vagy pártoló tagság keletkezéséről az Egyesület Elnöksége jogosult határozni. A tagfelvételi írásbeli kérelmet az Elnökséghez kell benyújtani. Ennek alapján a kérelmet az Elnökség véleményezi. A jelentkező személyes részvétele kérelmének tárgyalásakor kötelező, melynek időpontját az Elnökség időben közli a kérelmezővel. A jelentkező személyes részvétele nélkül a tagfelvételre nem kerül sor.
3.6. Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével, a szervezet megszűnésével, kizárással, vagy törléssel. A kilépést írásban kell közölni az Egyesület Elnökségével.
3.7. A tagnak jogszabályt, az Egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. A tag kizárására irányuló kezdeményezést az elnökséghez kell bejelenteni. A bejelentett kezdeményezést az elnök, vagy az elnök akadályoztatása esetén az elnökség bármely tagja terjeszti a közgyűlés elé. Az eljárás megindítását a közgyűlés határozattal rendeli el. Ezt követően az elnök vagy akadályoztatása esetén bármely elnökségi tag 30 napon belül jegyzőkönyv felvétele mellett az érintett tagok meghallgatja, továbbá meghallgatja azokat a személyeket, akik az ügyre vonatkozó bizonyítandó tényről tudomással bírnak, okiratokat szerez be, tisztázza a tényállást, és a bizonyítékok alapján határozati javaslatot készít. A javaslat elkészítésétől számított 15 napon belül az elnök vagy akadályoztatása esetén bármely elnökségi tag köteles összehívni a közgyűlést. A kizárásról a közgyűlés az általános határozathozatali szabályok szerint határozattal dönt. A kizárást kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A tagsági jogviszony a kizárásról szóló közgyűlési döntés meghozatalával szűnik meg. A kizárásról rendelkező határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat hatályon kívül helyezése iránt keresetet az érintett tag (a felülvizsgálat kezdeményezésére jogosultak) a közléstől számított 30 napon belül terjesztheti elő az Egyesületet nyilvántartó törvényszékhez. A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A kizáró határozatot a taggal a meghozatalától számított 15 napon belül írásban, postai úton, tértivevénnyel történő átvétellel közölni kell.
A tagsági viszony törlésére akkor kerül sor, ha a tag két évnél hosszabb ideig önhibájából nem vesz részt az Egyesület tevékenységében és a tagdíjat nem fizeti, valamint az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül nem rendezte tagdíjhátralékát. A törlést az Elnökség határozattal rendeli el, mellyel szemben a tag a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezhet. A Közgyűlés jogerős határozatával szemben a tag a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a bíróságon keresetet terjeszthet elő.

IV. A tagok jogai és kötelezettségei

4.1. Az Egyesület minden tagja választhat, azonos szavazati joggal rendelkezik, és választható tisztségviselőnek az Egyesület szerveibe. Minden egyes tag részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult Közgyűlés döntéshozatalában, az Egyesület munkájában, tanácskozásain, rendezvényein. A tisztségviselő-választás joga minden tagot egyformán megillet, tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható.
4.2. Tagjai és tagjain kívül más is részesülhet az Egyesület szolgáltatásaiból.
4.3. Javaslatokat terjeszthetnek elő, panasszal fordulhatnak az Egyesület bármely szervéhez.
4.4. A pártoló és tiszteletbeli tagot részvételi jog illeti meg az Egyesület tanácskozásain, rendezvényein, és tanácskozási joggal jogosult részt venni a Közgyűlés döntéshozatalában, ahol szavazati jog nem illeti meg és tisztségviselőnek nem választható. A pártoló tag jogosult pártoló tag mivoltát nyilvánosan használni, hirdetni.
4.5. A tagok kötelezettségei:
•    az Egyesület tagja köteles a Közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni,
•    köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása és a Közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében, továbbá
•    köteles az Egyesület Alapszabályát és Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az Egyesület szerveinek határozatait betartani.
4.6. A pártoló tagok kötelezettségei:
•    az Egyesület működését támogató adományaikkal segítik,
•    közreműködésükkel segítik az egyesületi célok és a Közgyűlés által meghatározott konkrét programok megvalósítását, valamint
•    betartják az Egyesület Alapszabályában, Szervezeti és Működési Szabályzatában és az Egyesület szerveinek határozataiban foglaltakat.

V. Tagdíj

5.1. Az Egyesület működését alapvetően a befizetett tagdíjakból kell biztosítani. Mértéke évente az Elnökségi felülvizsgálat után, a Közgyűlés jóváhagyása alapján kerül meghatározásra, mely összegtől a tagok saját belátásuk szerint pozitív irányba eltérhetnek.
5.2. A tagdíj mértéke természetes személyek számára egységes. A jogi személy rendes tagok tagdíja a természetes személyek éves tagdíjának hússzorosa. A tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet. A tagdíjat szervezeteknek évente, a kiküldött számla alapján a tárgyév január 31-ig, illetve az Egyesületbe történt belépést követő hónap utolsó napjáig kell befizetni. A magánszemélyeknek tárgyév május 31-ig kell a tagdíjat befizetni.
5.3. Ha a tag két évig nem fizet tagdíjat, akkor az Elnökség a befizetési határidőt követő egy hónapon belül - teljesítés hiányában - a fizetést elmulasztó tag számára fizetési felszólítást küld. A felszólítás kézhezvételét követő 30 nap eredménytelen elteltével az Elnökség intézkedik a tagdíjfizetést elmulasztó tag törléséről.

VI. Az Egyesület szervei

Közgyűlés

6.1. Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés.

A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlés a határozatait kizárólag ülés tartásával hozza meg. A Közgyűlés ülése nem nyilvános. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. A közgyűlést a székhelyre kell összehívni, de az elnökség határozata alapján más, a közgyűlés megtartására alkalmas helyen is megtartható. A Közgyűlésre minden tagot  az Egyesület nevét és székhelyét, valamint a közgyűlés pontos helyszínét, időpontját, és napirendjét tartalmazó meghívóval kell meghívni. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A meghívók tagokkal való közlése és a Közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie. A meghívó a tagok által megadott elektronikus levelezési címre történő megküldéssel kerül kézbesítésre. Ennek megtörténtét olvasási visszaigazolással kell igazolni. Évente egyszer rendes Közgyűlést kell tartani, és rendkívüli Közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt - a cél megjelölésével - igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja, az Ellenőrző Bizottság indítványára pedig köteles összehívni.
Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
A fentiek alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
A Közgyűlés határozatképes, ha legalább a szavazati joggal rendelkező tagok 50 % - a + 1 fő jelen van.
A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés összehívása az eredeti taggyűlés meghívójában, pontos helyszínének és időpontjának megjelölésével történik oly módon, miszerint felhívják a tagok figyelmét arra, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi-pontokban szereplő ügyekben a szavazati joggal bíró jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - Közgyűlés időpontját követően 15 napon belüli időpontra kell összehívni.
6.2. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ismételt szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
6.3. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
•    megállapítja és módosítja az Alapszabályt. Az alapszabály módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
•    az éves költségvetés meghatározása, az Ellenőrző Bizottság jelentése alapján értékeli az Egyesület gazdálkodását, elfogadja zárszámadását. Az éves beszámoló elfogadása egyszerű szótöbbséggel történik,
•    az ügyintéző szerv (Elnökség) évi beszámolójának elfogadása,
•    értékeli az Egyesület éves tevékenységét, meghatározza a következő év legfontosabb feladatait,
•    dönt más társadalmi szervezettel való egyesülés, szétválás, átalakulás, illetőleg megszűnés kimondásáról,
-    az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, szétválásának, átalakulásának, kimondásához minősített többségi (kétharmados) szavazati arány szükséges –
•    jóváhagyja a tagdíj összegét
•    megválasztja 2 évi időtartamra az Egyesület elnökét és pénzügyi felelősét, az elnökségi tagokat és a három tagból álló Ellenőrző Bizottságot, valamint dönt mindezek felmentéséről.
•    Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
6.4 A tag szavazati jogát csak személyesen gyakorolhatja.
A közgyűlést az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén bármely elnökségi tag vezeti. A közgyűlés résztvevőiről jelenléti ívet kell vezetni. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a levezető elnök és az adott ülésre szótöbbséggel választott jegyző ír alá és a jelenlevő tagok közül két személy hitelesít. A jegyzőkönyv tartalmazza: a Közgyűlés megtartásának helyét és időpontját, a napirendi pontokat, a határozatképességet, a közgyűlési tisztségviselők megválasztását és nevét, a döntések tartalmát, hatályát és a határozatok meghozatalában szavazók számát, azon belül az igennel és a nemmel szavazók, illetve a tartózkodók számarányát, valamint a közgyűlésen elhangzottakat. A Közgyűlés tisztségviselőit a határozatképesség megállapítását követően a Közgyűlés a jelen lévő tagok közül egyszerű szótöbbséggel választja meg. A meghozott határozatokat az elnök a Közgyűlés előtt azonnal szóban kihirdeti. A jegyzőkönyv nyilvános, bárki által megtekinthető és lemásolható, az Egyesület könyvtárában kerül elhelyezésre. A Közgyűlés és az Elnökség határozatairól nyilvántartást, „határozatok könyvét” kell vezetni. A Közgyűlést követően 15 napon belül az Egyesület a Közgyűlés jegyzőkönyvét, a hozott határozatokat, valamint tevékenységének és gazdálkodásának adatait tartalmazó dokumentumokat az Egyesület honlapján (www.kerekdomb.hu) közzéteszi. A Közgyűlésen meghozott, egyéneket érintő döntéseket 8 napon belül írásban kell közölni az érintettekkel a nyilvántartásba kerülő példány aláírásával, vagy postai úton, tértivevénnyel történő átvétellel.

VII. Az Egyesület képviselő szervei:

Az Egyesület képviselő és ügyintéző szerveinek megválasztása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A képviseleti és ügyintéző szerveket titkos szavazással kell megválasztani. Nem lehet vezető tisztségviselő az a személy, aki ellen a Ptk. 3:22. §-a, valamint ezen túlmenően az ellenőrző bizottság tagja, aki ellen a 3:26 § (2) bekezdése szerinti kizáró okok fenn állnak.

Elnökség

7.1. Az Egyesület ügyintéző és képviselő szerve az Elnökség. Az Elnökség ülése nyilvános. Az Elnökség tagjai az elnök, a pénzügyi felelős és három elnökségi tag.
•    Két Közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni. Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról - a Közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett - dönteni.
•    Az Elnökség határozatképes, ha a tagok több mint 50 %-a jelen van. Az Elnökség szükséghez képest - de legalább évente négyszer - tart ülést, melyet az elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók közlése és az ülés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie. Bármely az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.
•    Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. A határozathozatal egyszerű többséggel történik. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden jelenlévő tag aláír és melynek elkészítése az elnök feladata. A Közgyűlés és az Elnökség határozatairól nyilvántartást, „határozatok könyvé-t” kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a döntés tartalmát, időpontját, hatályát és a döntést támogatók, illetve ellenzők (szavazati) arányát. A működés során keletkezett iratokba az Egyesület elnökének engedélyével lehet betekinteni, és azokról másolatot készíteni. Az Elnökség döntéseit az Egyesület honlapján (www.kerekdomb.hu) hozza nyilvánosságra. Az Elnökség által meghozott, egyéneket érintő döntéseket 8 napon belül írásban kell közölni az érintettekkel a nyilvántartásba kerülő példány aláírásával, vagy postai úton, tértivevénnyel történő átvétellel.
•    Az Elnökség megalkotja az Egyesület szervezeti és működési szabályzatát, amely tartalmazza az Egyesület képviselő szerveinek ügyrendjét is. Az Elnökségnek joga van javaslatot tenni az alapító okirat módosítására, kiegészítésére.
•    Az elnökség tagjainak megbízatása megszűnik: határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; visszahívással; lemondással; a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; illetve a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
Elnök

7.2. Az elnök jogai és kötelességei:
•    összehívja és vezeti az Elnökség üléseit,
•    jogosult az Egyesület képviseletére,
•    ellátja a Közgyűlés és az Elnökség által rábízott feladatokat,
•    a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak megfelelően folyamatosan intézi az Egyesület ügyeit,
•    beszámol a Közgyűlésnek az Egyesület ügyeinek intézéséről,
•    az elnököt elfoglaltsága esetén a pénzügyi felelős helyettesíti,
•    a kiadások számláit ellenőrzi,
•    kiadja a megbízóleveleket a pénzügyek intézéséhez,
•    jogosult harmadik személyekkel való szerződések megkötésére,
•    a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell vennie, és a Közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie,
•    a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőriznie kell,
•    köteles az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációkat ellenőrizni.
•    utalványozza az Egyesület kifizetéseit.

Pénzügyi felelős

7.3. A pénzügyi felelős jogai és kötelességei:
•    az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt,
•    az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén a teljes hatáskörű helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása szükséges,
•    a Közgyűlés és az Elnökség a pénzügyi felelőst más önálló feladattal is megbízhatja.
•    az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait kezeli.
•    kezeli az Egyesület pénzállományát,
•    kezeli és nyilvántartja a számlákat,
•    vezeti a pénztárkönyvet,
•    mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén értesíti az elnököt,
•    ellenőrzi a számlák hitelességét.

Elnökségi tag

7.4. Az elnökségi tag jogai és kötelességei:
•    ellátja a Közgyűlés és az Elnökség által rábízott feladatokat.

Ellenőrző Bizottság

7.5. A háromtagú Ellenőrző Bizottság a megválasztását követő ülésen saját tagjai sorából megválasztja elnökét és elnökhelyettesét. Az Elnökség tagja nem lehet tagja az Ellenőrző Bizottságnak.
Az Ellenőrző Bizottság jogai és kötelezettségei:
•    figyelemmel kíséri az Egyesület alapszabályszerű működését,
•    ellenőrzi az Egyesület pénzügyi gazdálkodását, megvizsgálja az Egyesület zárszámadását,
•    az Ellenőrző Bizottság megállapításai és javaslatai alapján az Egyesület Elnöksége köteles a megfelelő intézkedést megtenni, annak végrehajtását ellenőrizni, és minderről az Ellenőrző Bizottságnak beszámolni,
•    az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről jelentést tesz a Közgyűlésnek,
•    az Ellenőrző Bizottság üléseit szükség szerint tartja, de évenként kétszer össze kell hívni. A bizottság összehívásáról annak elnöke gondoskodik.
•    az Ellenőrző Bizottság a három bizottsági tag jelenléte esetén határozatképes. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

VIII. Az Egyesület vagyona, gazdálkodása

8.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg. Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.
8.2. Az Egyesület kizárólag másodlagos jelleggel - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - vállalkozást is folytathat. Vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
8.3. Az Egyesület számlája felett az elnök rendelkezik.
8.4. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
8.5. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az Egyesület céljával megegyező cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek, a Humusz Szövetségnek (székhely: 1111 Budapest, Saru u. 11.) kell átadni. Amennyiben az előbbi szervezet a vagyont nem fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg, a nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont.
8.6. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az egyesület gazdálkodásáról a Közgyűlés számára számviteli beszámolót, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.
8.7. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.

IX. Az Egyesületben érvényes összeférhetetlenségi szabályok

9.1. Az Elnökség és a Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt olyan személy,
•    akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
•    akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
•    aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
•    akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
•    aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
•    aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
9.4. Nem lehet az Egyesület tisztségviselője az Egyesülettel munkaviszonyban, illetve alkalmazotti viszonyban álló személy.
9.5. A tisztségviselők vagy a tisztségviselő-jelöltek kötelesek valamennyi érintett szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget más szervezetnél is betöltenek.
9.6. Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével cél szerinti juttatásban részesítheti.

X. Vegyes rendelkezések

10.1. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat.
10.2. Az Egyesület országgyűlési képviselő jelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog. Országgyűlési képviselő jelöltet és megyei vagy fővárosi képviselőjelöltet sem állíthat az, aki közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.
10.4. Az Egyesület részletes szabályait a Működési Szabályzat tartalmazza, összhangban az Alapszabállyal.
10.5. Az Egyesület pénze pénzintézeti folyószámlán kezelendő.
10.6. Az Egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról az Egyesület honlapján (www.kerekdomb.hu) történő közzététel által gondoskodik.

Az Egyesület személyi és vagyoni viszonyaira egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

 

 

 

 

 

 
Eseménynaptár

FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Jelezze, ha ilyet lát!

Csak tagjainknak

Cikkek keresése

Törökbálint interaktív térképe

Online növényhatározó

Törökbálint hivatalos honlapja


2017 tavasz-nyár: kirándulások
2017 tavasz-nyár: nomád tábor
2017 tavasz-nyár: biciklis kirándulások
2017 tavasz-nyár: bio majális
2017 tavasz-nyár: veszélyeshulladék gyűjtés
2017 tavasz-nyár: falocsolás
2017 tavasz-nyár: erdőtakarítás
Prev Next